Arbetsmiljön är viktig

Det viktigaste på en arbetsplats är miljön man arbetar i och det är arbetsgivaren som har ansvaret för detta.

På en arbetsplats har arbetsgivaren det yttersta ansvaret för att det är en god arbetsmiljö för de anställda. Sålunda är det viktigt att denne är insatt i Arbetsmiljölagen samt följer Arbetsmiljöverkets föreskrifter och regleringar eftersom att det är denna myndighet som är tillsynsansvarig. Dock är det även viktigt för arbetsgivaren att hålla sig uppdaterad inom arbetsmiljökriterier eftersom lagen enbart ställer upp generella krav som kompletteras med hjälp av olika speciallagar, föreskrifter och nya rön som dyker upp vid behov.

2130476-four-businesspeople-in-boardroom-smilingVad behöver arbetsgivaren kunna om Arbetsmiljön?

Något av det viktigaste är att en arbetsgivare ständigt ska arbeta för att förbättra arbetsmiljön på arbetsplatsen. Ett konkret exempel är att denne ska vidta åtgärder för att förebygga se att arbetstagaren inte utsätts för ohälsa eller olycksfall på arbetsplatsen. Sålunda är det även viktigt att arbetsgivaren ska se till att underhållingen av arbetsplatsens lokaler och gemensamma utrymmen efterhålls genom bland annat städning och luftkonditionering. Vidare innebär god arbetsmiljö även att arbetstagarna får den utbildning som krävs för just deras arbetsområde och det är arbetsgivarens ansvar att se till att arbetstagarna sedan har denna kunskap. Dock ska inte förringas att arbetstagaren ska delta i arbetsmiljöarbetet och varje arbetsplats är skyldig att utse ett så kallat skyddsombud.  Skyddsombudet är arbetstagarnas representant när det kommer till arbetsplatsens arbetsmiljö och ska aktivt delge företagsledning och chefer sina medarbetares åsikter, förslag och klagomål. Detta ombud har även befogenhet att ställa krav gällande åtgärder om arbetsgivaren till exempel inte följer arbetstidslagens olika bestämmelser om extra mertid, extra övertid och nödfallsövertid. En säkerhet för skyddsombudet är att denne alltid kan vända sig till sin regions Arbetsmiljöverk om denne inte får gehör från ledningen angående sina krav eller förslag gällande arbetsmiljön. Därigenom är det viktigt för arbetsgivaren att vara insatt i sina skyldigheter gentemot arbetsplatsens skyddsombud och se till att dennes rekommendationer blir hörda. Viktigt att nämna i sammanhanget är att trots att arbetsgivaren har det yttersta ansvaret så kan denne ge en exekutiv chef befogenhet att företräda henne eller honom i denna typ av frågor.